ضد ویروس ایمن - ضد ویروس ایمن
ضد ویروس ایمن سورنا ضد ویروس ایمن نسخه سیمرغ ضد ویروس ایمن نسخه سیمرغ بنر تخفیف تابستانه

ضد ویروس ایمن نخستین ضد ویروس ایرانی

آمار عوامل آلوده کننده فایل ها در 24 ساعت اخیر
Cookie.Weborama
12.34%
Win32.Generic.493869
11.99%
Win32.Ramnit.C
11.44%
Trojan.Generic.5131479
10.41%
Trojan.Script.298121
10.01%
Protecci%F3n de contras...
9.53%
Trojan.Spy.Delf.NNO
9.08%
Cookie.Rub
9.06%
Trojan.Sality.A
8.15%